Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Βιολογίας
ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκτίμηση Κινδύνου και Διαχείριση των Παράκτιων Θαλάσσιων Φυσικών Πόρων» (στην αγγλική γλώσσα)
Επικοινωνία: info@bio.auth.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Βιολογίας.
ΠΜΣ πέντε κατευθύνσεων: «Εφαρμογές στη Βιολογία». Κατεύθυνση (ε): «Οικολογία και Διατήρηση της Bιοποικιλότητας»
Επικοινωνία: info@bio.auth.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Βιολογίας
ΠΜΣ: «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών»
Επικοινωνία: info@bio.auth.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Βιολογίας (Συντονιστής), Τμήμα Γεωλογίας και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Διατμηματικό ΠΜΣ «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής». Επικοινωνία: info@bio.auth.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Π.Μ.Σ. «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος»
Επικοινωνία: info@for.auth.gr
Ιστοσελίδα

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Συντονιστής) και Τμήμα Βιολογίας
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
Επικοινωνία: info@nured.auth.gr
Ιστοσελίδα