Προσλήψεις προσωπικού στο ΦΔ Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας - Ισμαρίδας

Δημοσιεύτηκε η Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2013, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» στο πλαίσιο του υποέργου 1, της ενταγμένης πράξης στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι και 12-07-2013.

Πηγή