Προσλήψεις προσωπικού στο ΦΔ Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα , που εδρεύει στο Μαραθώνα Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα ” που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 – “Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ” του Ε.Π. “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013 ” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013.

Οι θέσεις αφορούν:

  • 1 θέση ΠΕ Οικονομολόγου
  • 1 θέση ΠΕ Βιολογίας
  • 1 θέση ΠΕ Περιβάλλοντος
  • 1 θέση ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων – Τοπογράφων
  • 1 θέση ΤΕ Γεωπονίας
  • 1 θέση ΔΕ Εποπτών/Φυλάκων

Πληροφορίες: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα